HRIŠĆANSKI ODGOVOR

Istraživačko-edukativni centar „Hrišćanski odgovor” je dobrovoljna, neprofitna, nevladina, nestranačka i necrkvena organizacija, sa statusom pravnog lica.

Delovanjem u oblasti kulture, nauke, obrazovanja, religije i društvenog dijaloga nastojimo da ostvarimo sledeće ciljeve:

Promovisanje hrišćanskih vrednosti u okvirima ravnopravnog dijaloga

Očuvanje, negovanje, afirmisanje i promovisanje izvornih hrišćanskih načela i etičkih vrednosti objavljenih u Svetom pismu i njihove relevantnosti u savremenom društvu u okvirima ravnopravnog društvenog dijaloga, vladavine prava, poštovanja ljudskog dostojanstva i međusobnog uvažavanja.

Razumevanje teksta i konteksta Svetog pisma

Istraživanje specifičnosti društveno-istorijskog, kulturnog i lingvističkog konteksta u kome su nastajali spisi Svetog pisma i negovanje, afirmisanje i promovisanje autentičnog razumevanja njihovih temeljnih poruka.

Promovisanje autentičnosti, utemeljenosti i pouzdanosti Svetog pisma

Promovisanje rezultata ostvarenih u okviru prirodnih i društveno-humanističkih nauka koji upućuju na istorijsku, logičko-epistemološku i naučnu autentičnost, utemeljenost i pouzdanost spisa Svetog pisma.

Razumevanje odnosa hrišćanstva sa drugima

Razumevanje istorijskog i savremenog odnosa hrišćanstva sa drugim religijama, filozofskim konceptima, naučnim teorijama, društvenim pokretima i ideologijama.

Pružanje hrišćanskog odgovora na savremene potrebe i izazove

Uključivanje primene izvornih hrišćanskih načela i etičkih vrednosti u odgovor na:

  1. potrebu savremenog čoveka za smislom, mirom, emotivnom stabilnošću, uravnoteženim psiho-fizičkim razvojem i zdravim međuljudskim odnosima;
  2. izazove procesa međuetničkog dijaloga i pomirenja u multietničkim, multikulturnim i postkonfliktnim društvima;
  3. izazove savremene civilizacije u kontekstu globalizacije, multisektorske međuzavisnosti, novih interdisciplinarnih naučnih oblasti, bioetičkih dilema, klimatskih promena i postinformatičkog društva.
Scroll Up